e-mail: s.prostozserca@gmail.com
Wyszukiwarka
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
NORBERT MENDYK
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
NORBERT MENDYK i ANDRZEJ GODZISZEWSKI
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
1 Podopieczni Stowarzyszenia Prosto z Serca
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 

 Cele i środki działania. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROSTO Z SERCA” w Warszawie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

 

§ 8 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku.

 

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.

 

4. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

 

5. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

6. Dbanie o ekologię i ochronę przyrody, pomoc i ochrona zwierząt.

 

7. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

 

8. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

9. Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem.

 

10. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

 

11. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy,

 

12. Powadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej.

 

13. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielania społecznej pomocy osobom jej potrzebującym, o których mowa w pkt.2      

                                            

14. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacja wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktycznych.     

                              

15. Organizowanie i prowadzenie działań i zajęć alternatywnych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób z porażeniem mózgowym.

 

16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja imprez integracyjnych.      

                                                                                       

17. Pomoc finansowa i rzeczowa osobom ubogim, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, w celu zaspokojenia ich potrzeb życiowych.

 

§ 9.

 

Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

 

1. Organizuje rożne formy wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób z porażeniem mózgowym.

 

2. Szerzy informacje w różnych grupach społecznych, celem uwrażliwienia ludzi na wszelkie problemy ludzi niepełnosprawnych w Polsce (seminaria, spotkania).

 

3. Współpracuje ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, własne wydawnictwa).

 

4. Organizuje imprezy artystyczne i aukcje.

 

5. Współpracuje z organizacjami o podobnym charakterze.

 

PARTNERZY

Zamkolandia

InterCel Polska

MARCPOL
© 2014 Stowarzyszenie Prosto Z Serca
Powered by LekkiCMS
Projekt i wykonanie: Intercel Polska